Июнь
20

Қазақстан Республикасының Жер кодексі 2003 жылғы 20 маусымдағы № 442-ІІ (2015.24.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)